Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 28. juuli 2011. aasta otsus – komisjon vs. Austria

(kohtuasi C‑548/10)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2007/2/EÜ – Keskkonnapoliitika – Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) – Elektroonilisel kujul esitatud andmete vahetamine ja uuendamine – Mittetäielik ülevõtmine

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (ELTL artikkel 258) (vt punkt 10)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, lk 1), täitmiseks vajalike õigus‑ ja haldusnormide ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata või neist teavitamata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Austria Vabariik ei ole ettenähtud tähtajaks vastu võtnud vajalikke õigus‑ ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), täitmiseks, siis on Austria Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.