Kohtuasi C-406/10

SAS Institute Inc.

versus

World Programming Ltd

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division))

„Intellektuaalomand — Direktiiv 91/250/EMÜ — Arvutiprogrammide õiguskaitse — Artikli 1 lõige 2 ja artikli 5 lõige 3 — Kaitse ulatus — Otsene või muu protsessi teel loomine — Autoriõigusega kaitstud arvutiprogramm — Teise programmiga funktsioonide ülevõtmine ilma juurdepääsuta esimese programmi lähtekoodile — Esimese arvutiprogrammi objektkoodi dekompileerimine — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas — Artikli 2 punkt a — Arvutiprogrammi kasutusjuhend — Reprodutseerimine teises arvutiprogrammis — Autoriõiguse rikkumine — Tingimus — Kasutusjuhendi autori enda intellektuaalse loomingu väljendus”

Kohtuotsuse kokkuvõte

 1. Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 91/250 — Arvutiprogrammide õiguskaitse — Kohaldamisala — Arvutiprogrammi avaldumisvorm — Mõiste

  (Nõukogu direktiiv 91/250, artikli 1 lõige 2)

 2. Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 91/250 — Arvutiprogrammide õiguskaitse — Erandid piiratud toimingutest — Isik, kellel on õigus kasutada arvutiprogrammi koopiat

  (Nõukogu direktiiv 91/250, artikli 5 lõige 3)

 3. Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29 — Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas — Reprodutseerimisõigus — Arvutiprogrammi kasutusjuhend

  (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 2 punkt a)

 1.  Direktiivi 91/250 arvutiprogrammide õiguskaitse kohta artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et arvutiprogrammi funktsionaalsus ega arvutiprogrammis selle teatavate funktsioonide käitamiseks kasutatav programmeerimiskeel ja andmefailide vorming ei kujuta endast selle programmi avaldumisvormi ega ole seetõttu selle direktiivi alusel kaitstud arvutiprogramme puudutava autoriõigusega.

  Nimelt, kui nõustuda sellega, et teatava arvutiprogrammi üks funktsioon võib iseenesest olla autoriõigusega kaitstud, siis võimaldaks see monopoliseerida ideid ning seega takistada tehnika progressi ja tööstuse arengut.

  Programmeerimiskeele ja andmefailide vormingu puhul, mida kasutatakse arvutiprogrammis selleks, et tõlgendada ja käitada kasutajate kirjutatud rakendusprogramme ning lugeda ja kirjutada andmeid kindla vorminguga andmefailis, on tegemist selle programmi elementidega, mille abil saavad kasutajad programmi teatavaid võimalusi kasutada.

  Sellegipoolest, kui kolmas isik hangiks selle osa lähte- või objektkoodist, mis puudutab arvutiprogrammis kasutatavat programmeerimiskeelt või andmefailide vormingut, ja kui ta looks selle koodi abil sarnaseid elemente oma arvutiprogrammis, kujutaks see endast osalist reprodutseerimist direktiivi 91/250 artikli 4 punkti a tähenduses.

  Lõpuks saavad programmeerimiskeel ja andmefailide vorming olla direktiivi 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas alusel teostena autoriõigusega kaitstud üksnes juhul, kui tegemist on nende autori enda intellektuaalse loominguga.

  (vt punktid 40, 42, 43, 45 ja 46 ning resolutsiooni punkt 1)

 2.  Direktiivi 91/250 arvutiprogrammide õiguskaitse kohta artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et litsentsi alusel arvutiprogrammi koopia saanud isik võib ilma autoriõiguse omaniku loata jälgida, uurida või katsetada programmi funktsioneerimist, et teha kindlaks programmi mis tahes elemendi aluseks olevad ideed ja põhimõtted, kui ta teeb litsentsiga lubatud tegevuste raamesse jäävaid toiminguid ning arvutiprogrammi kasutamiseks vajalikke laadimis- ja käivitamistoiminguid, tingimusel et sellised toimingud ei piira programmi puudutava autoriõiguse omaniku ainuõigust.

  Arvutiprogrammi puudutavat autoriõigust ei ole rikutud, kui litsentsi õiguspäraselt saanud isikul puudus juurdepääs litsentsi esemeks oleva arvutiprogrammi lähtekoodile ning ta piirdus selle programmi jälgimise, uurimise ja katsetamisega, eesmärgiga reprodutseerida selle funktsionaalsus teises programmis.

  (vt punktid 61, 62 ja resolutsiooni punkt 2)

 3.  Direktiivi 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et see, kui arvutiprogrammis või selle kasutusjuhendis reprodutseeritakse teatavaid elemente, mis on kirjeldatud teise arvutiprogrammi kasutusjuhendis, mis on autoriõigusega kaitstud, kujutab endast viimati nimetatud kasutusjuhendit puudutava autoriõiguse rikkumist, kui nende elementide reprodutseerimine on autoriõigusega kaitstud arvutiprogrammi kasutusjuhendi autori enda intellektuaalse loomingu väljendus, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

  (vt punkt 70 ja resolutsiooni punkt 3)