Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. septembri 2011. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania

(kohtuasi C‑90/10)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – „Elupaikade” direktiiv – Looduslike elupaikade kaitse – Looduslik loomastik ja taimestik – Artikli 4 lõige 4 ja artikli 6 lõiked 1 ja 2 – Prioriteetide kehtestamine erikaitsealadele ning nende piisav kaitse – Kanaari saarestikus asuvate erikaitsealade piisava õiguskaitse tagamise puudumine

1.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 25)

2.                     Keskkond – Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse – Direktiiv 92/43 – Erikaitsealad – Liikmesriikide kohustused – Prioriteetide kehtestamine – Täideviimine vastavate haldamisvahendite heakskiitmise korra abil – Puudumine – Looduslike elupaikade halvenemise ja liikide märkimisväärse häirimise vältimiseks vajalike meetmete võtmata jätmine – Kohustuste rikkumine (Nõukogu direktiiv 92/43, artikli 4 lõige 4 ja artikli 6 lõiked 1 ja 2) (vt punktid 37, 38, 48, 49, 53, 54, 62–64 ja resolutsioon)

3.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Kohustuste rikkumise tõendamine – Komisjoni tõendamiskoormis – Eeldused – Vastuvõetamatus (EÜ artikkel 226) (vt punkt 47)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102) artikli 4 lõike 4 ja artikli 6 lõigete 1 ja 2 rikkumine – Ühenduse tähtsusega alad – Kaitsemeetmed – Makaroneesia biogeograafiline piirkond.

Resolutsioon

1)         Kuna Hispaania Kuningriik

– ei ole vastavalt nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 4 lõikele 4 määratlenud kaitseprioriteete Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvatele ühenduse tähtsusega aladele vastavatele erikaitsealadele, mis asuvad tema territooriumil ja mis on märgitud komisjoni 28. detsembri 2001. aasta otsuses 2002/11/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu direktiivist 92/43/EMÜ lähtuv ühenduse tähtsusega alade nimekiri Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas,

– ei ole vastu võtnud ega kohaldanud kaitsemeetmeid ega kaitsekorda, mis välistaks elupaikade halvenemise ja liikide märkimisväärse häirimise ja tagaks otsuses 2002/11/EÜ märgitud aladele vastavate erikaitsealade, mis asuvad Hispaania territooriumil, õigusliku kaitse vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigetele 1 ja 2,

2)         on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad ülalmainitud direktiivi sätetest.

3)         Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

4)         Jätta Soome Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.