18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/22


Euroopa Kohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Mehmet Salih Bayramoglu versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-28/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Kodukorra artikkel 119 - Nõuetevastased nõuded - Ilmselge vastuvõetamatus)

2010/C 346/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Mehmet Salih Bayramoglu (esindaja: A. Riza, QC)

Teised menetlusosalised: Euroopa Parlament (esindajad: C. Karamarcos ja N. Görlitz), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Balta ja E. Finnegan)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda) 24. septembri 2009. aasta määruse peale kohtuasjas T-110/09: Bayramoglu vs. parlament ja nõukogu, millega Esimese Astme Kohus jättis ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata nõukogu 10. juuni 2004. aasta otsuse 2004/511/EÜ Küprose rahva esindatuse kohta Euroopa Parlamendis Küprose probleemi lahendamise korral peale esitatud tühistamishagi — Hagi esitamine pärast tähtaja möödumist

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja M. Bayramoglult.


(1)  ELT C 80, 27.3.2010.