26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. novembri 2012. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon, Leedu Vabariik, Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-566/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Keeltekasutuse kord - Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks - Tervikuna avaldamine kolmes ametlikus keeles - Katsete keel - Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

2013/C 26/04

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Gentili)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz, keda abistas avvocato A. Dal Ferro), Leedu Vabariik, Kreeka Vabariik (esindajad: A. Samoni-Rantou, S. Vodina ja G. Papagianni)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2010. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-166/07 ja T-285/07: Itaalia Vabariik vs. Kkmisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada avalike konkursside EPSO/AD/94/07 (ELT 2007, C 45 A, lk 3), EPSO/AST/37/07 (ELT 2007, C 45 A, lk 15) ja EPSO/AD/95/07 (ELT 2007, C 103 A, lk 7) teated

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 13. septembri 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-166/07 ja T-285/07: Itaalia vs. komisjon.

2.

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/94/07 teade teabe, kommunikatsiooni ja meedia valdkonna administraatorite (AD 5) reservnimekirja koostamiseks, avaliku konkursi EPSO/AST/37/07 teade kommunikatsiooni ja informatsiooni valdkonna assistentide (AST 3) reservnimekirja koostamiseks ning avaliku konkursi EPSO/AD/95/07 teade infoteaduste valdkonna (raamatukogundus/dokumendihaldus) administraatorite (AD 5) reservnimekirja koostamiseks.

3.

Jätta komisjoni mõlema kohtuastme kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Itaalia Vabariigi kohtukulud.

4.

Jätta Kreeka Vabariigi ja Leedu Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 63, 26.2.2011.