2.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/8


Euroopa Kohtu (viies koda) 10. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Rootsi Kuningriik

(Kohtuasi C-479/10) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Direktiiv 1999/30/EÜ - Saastekontroll - Välisõhu PM10 sisalduse piirväärtused)

2011/C 194/10

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Alcover San Pedro ja K. Simonsson)

Kostja: Rootsi Kuningriik (esindaja: A. Falk ja C. Meyer-Seitz)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus (EÜT L 163, lk 41) artikli 5 lõike 1 rikkumine — Aastatel 2005, 2006 ja 2007 tsoonides SW 2 ja SW 4 ja aastatel 2005 ja 2006 tsoonis SW 5 PM10 osakeste sisalduse piirväärtuse ületamine.

Resolutsioon

1.

Kuna Rootsi Kuningriik ületas PM10 osakeste sisalduse piirväärtust välisõhus aastatel 2005–2007 tsoonides SW 2 ja SW 4 ja aastatel 2005 ja 2006 tsoonis SW 5, on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus (EÜT L 163, lk 41) artikli 5 lõikest 1.

2.

Mõista kohtukulud välja Rootsi Kuningriigilt.


(1)  ELT C 328, 4.12.2010.