31.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 98/6


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel eelotsusetaotlus — Belgia) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) versus Netlog NV

(Kohtuasi C-360/10) (1)

(Infoühiskond - Autoriõigus - Internet - Veebimajutusteenuse osutaja - Interneti suhtlusportaalis talletatud andmete töötlemine - Selliste andmete filtreerimissüsteemi rakendamine, et takistada autoriõigusi rikkuvate failide kättesaadavaks tegemist - Talletatavate andmete üldise jälgimiskohustuse puudumine)

2012/C 98/07

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Kostja: Netlog NV

Ese

Eelotsusetaotlus — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Direktiivide tõlgendamine: — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 45; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230), — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32), — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355), — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399), — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514) — Internetis edastatavate andmete töötlemine — Veebimajutusteenuse osutaja poolt in abstracto ja ennetavalt niisuguse süsteemi rakendamine, mis filtreerib elektronsidet eesmärgiga teha kindlaks tarbijad, kelle puhul eeldatakse, et nad kasutavad faile, millega rikutakse autoriõigust või sellega kaasnevaid õigusi — Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamine omal algatusel siseriikliku koht poolt — Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon — Õigus eraelu austamisele — Õigus sõnavabadusele

Resolutsioon

Direktiive:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta),

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ja

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta,

koosmõjus ning tõlgendatuna kohaldatavatest põhiõigustest lähtuvalt tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus veebimajutusteenuse osutajale adresseeritud kohtu ettekirjutus rakendada sellist filtreerimissüsteemi,

mis filtreerib tema teenuste kasutajate poolt tema serveritel talletatud andmeid,

mida kohaldatakse vahet tegemata kõigile tema klientidele,

mis on ennetav,

mida rakendatakse ainult tema kulul, ja

mis ei ole ajaliselt piiratud,

ning mis on selleks, et blokeerida autoriõigust rikkuvate failide kättesaadavaks tegemine, võimeline tuvastama sellised failid, mis sisaldavad muusika-, kinematograafilisi või audiovisuaalteoseid, mille intellektuaalomandi õigusi ettekirjutuse nõude esitaja väidab omavat.


(1)  ELT C 288, 23.10.2010.