6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/8


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 16. juuni 2011. aasta otsus (Højestereti (Taani) eelotsusetaotlus) — Unomedical A/S versus Skatteministeriet

(Kohtuasi C-152/10) (1)

(Ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Üksnes dialüsaatorites (tehisneerud) kasutatavad plastist dialüüsi kogumiskotid - Üksnes kateetrites kasutatavad plastist uriinikogumiskotid - Rubriigid 9018 ja 3926 - Mõisted „osad” ja „tarvikud” - Muud plasttooted)

2011/C 232/13

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Højesteret

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Unomedical A/S

Kostja: Skatteministeriet

Ese

Eelotsusetaotlus — Højesteret — Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382) I lisa tõlgendamine — Üksnes tehisneerude juures kasutamiseks mõeldud plastist kogumiskotid — Klassifitseerimine alamrubriiki 9018 90 30 või 3926 90 99 — Üksnes kateetrites kasutatavad plastist kogumiskotid — Klassifitseerimine alamrubriiki 9018 39 00 või 3926 90 99 — Mõiste „osad ja tarvikud”

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta põhikohtuasja asjaolude ilmnemise ajal kehtinud redaktsiooni I lisas sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et plastist toodetud dialüüsikott, mis on spetsiaalselt ette nähtud ja mida saab üksnes dialüsaatori (tehisneeru) juures kasutada, oleks ajavahemikus mai 2001 kuni detsember 2003 tulnud klassifitseerida selle nomenklatuuri alamrubriiki 3926 90 99 kui „plastid ja plasttooted”, ning plastist toodetud uriinikogumiskott, mis on spetsiaalselt ette nähtud ja mida saab üksnes kateetri juures kasutada, oleks samal ajavahemikul tulnud klassifitseerida nimetatud nomenklatuuri alamrubriiki 3926 90 99 kui „plastid ja plasttooted”.


(1)  ELT C 148, 5.6.2010.