Üldkohtu presidendi 15. detsembri 2009. aasta määrus – Noko Ngele vs. komisjon

(kohtuasi T-390/09 R)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ajutiste meetmete kohaldamine – Ajutised meetmed – Eelnevalt tagasi lükatud põhihagi – Nõue, mille ese on ära langenud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine (ELTL artikkel 279) (vt punktid 3 ja 4)

Ese

Ajutiste meetmete kohaldamise nõue, et tagada komisjoni liikme ja selle institutsiooni teatud esindajate väidetavalt õigusvastase käitumisega hagejale väidetavalt tekitatud kahju hüvitamine.

Resolutsioon

1.

Ajutiste meetmete kohaldamise taotluse osas puudub vajadus otsust teha.

2.

Hageja kannab ise oma kohtukulud.