20.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/56


Luigi Marcuccio 27. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 18. veebruari 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-70/07: Marcuccio vs. komisjon

(Kohtuasi T-166/09 P)

2009/C 141/114

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada täies ulatuses ja eranditeta Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja 18. veebruari 2009. aasta määrus kohtuasjas F-70/07: Marcuccio vs. komisjon (edaspidi „edasikaevatud kohtuasi”);

tuvastada, et esimeses kohtuastmes, milles anti vaidlustatud kohtumäärus, esitatud hagi on igal juhul täies ulatuses ja eranditeta vastuvõetav;

tuvastada vajalikus ulatuses, et Avaliku Teenistuse Kohus rikkus õigusnormi, kui ta kvalifitseeris edasikaevatud kohtuasjas esitatud hagiavalduse teatavad nõuded kohtukulude kindlaksmääramise taotlusena (vt vaidlustatud kohtumääruse punkt 16);

tuvastada vajalikus ulatuses, et Avaliku Teenistuse Kohus oli pädev esimese kohtuastmena otsustama kõigi apellandi nõuete üle (edaspidi „nõuded”) edasikaevatud kohtuasjas, ning lisaks

esimese võimalusena:

rahuldada täies ulatuses ja eranditeta apellandi selgelt õiguslikult põhjendatud nõuded;

mõista kostjalt apellandi kasuks välja kõik tema esimeses kohtuastmes ja käesolevas apellatsioonimenetluses kantud kohtukulud, või

teise võimalusena:

saata edasikaevatud kohtuasi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks teises kohtukoosseisus.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab oma nõuete põhjendamiseks, et:

edasikaevatud kohtuasja osaline saatmine Esimese Astme Kohtule on õigusvastane muu hulgas seetõttu, et on vääralt tõlgendatud ja kohaldatud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) artiklit 90 ning puudub igasugune põhjendus;

on rikutud, vääralt tõlgendatud ja kohaldatud seaduse alusel moodustatud kohtu põhimõtet ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta”) artiklit 47;

õigusvastaselt on jäetud vastuvõetamatuse põhjendusel rahuldamata muud nõuded kui need, mille osas Avaliku Teenistuse Kohus end pädevaks tunnistas, muu hulgas seetõttu, et on vääralt tõlgendatud ja kohaldatud personalieeskirjade artiklit 90 ja ühenduse institutsiooni tehtud otsuse tühistamise nõudele lisaks esitatud kahju hüvitamise nõuet ning et puudub igasugune põhjendus ja esineb faktide moonutamist;

rikutud on menetlusnorme, mis võib apellandi huve tõsiselt kahjustada, kuna ei ole järgitud kohustust jätta vaidlustatud kohtumääruse punktis 11 viidatud dokumendi sisu selle hilinenud esitamise tõttu arvesse võtmata ja kuna pooltelt nõuti täiendavate dokumentide esitamist, mis kanti hiljem esimeses kohtuastme menetluses kohtutoimikusse ja mis võib apellandi huve tõsiselt kahjustada;

rikutud on õiglase kohtumenetluse norme, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 6 ning harta artiklit 47.