Üldkohtu (neljas koda) 7. juuli 2010. aasta otsus – Valigeria Roncato vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Roncato (CARLO RONCATO)

(kohtuasi T‑124/09)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi CARLO RONCATO taotlus – Siseriiklik kujutismärk RV RONCATO ja registreerimata sõnamärk RONCATO – Varasem siseriiklik kujutismärk RV RONCATO ja varasem sõnamärk RONCATO – Varasemate kaubamärkide eristusvõime ja maine ärakasutamise ohu puudumine – Taotletava kaubamärgi kasutamine tungival põhjusel – Suhtelised keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõiked 4 ja 5 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõiked 4 ja 5

1.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastulause – Tingimused (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4) (vt punkt 18)

2.                     Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine erinevatele kaupadele või teenustele – Tingimused – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5) (vt punktid 45, 47–51)

Ese

Hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 23. jaanuari 2009. aasta otsuse peale (asjad R 237/2008-1 ja R 236/2008‑1), mis käsitleb Valigeria Roncato SpA ja Roncato Srl vahelist vastulausemenetlust.

Kohtuasja andmed

Ühenduse kaubamärgi taotleja:

Roncato Srl

Asjaomane ühenduse kaubamärk:

sõnamärk CARLO RONCATO kaupadele klassides 3, 9 ja 14 – taotlus nr 4631719

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik:

Valigeria Roncato SpA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis:

Itaalia kujutismärk RV RONCATO (nr 662773), Itaalia sõnamärk RONCATO (nr 510528) ja registreerimata Itaalia kujutismärk RV RONCATO

Vastulausete osakonna otsus:

rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus:

jätta vastulause rahuldamata ja rahuldada registreerimistaotlus täies ulatuses

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Valigeria Roncato SpA‑lt.