AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

25. november 2009

Kohtuasi F‑5/09

Ayo Soerensen Ferraresi

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Vastuvõetavus – Kaebus – Isikut kahjustav meede

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Soerensen Ferraresi palub mõista komisjonilt välja hüvitis talle tekitatud füüsilise, mittevaralise ja varalise kahju eest, mille summat hinnatakse ekspertiisi alusel või õiglusest tulenevalt.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagi vastuvõetavus – Vastuvõetamatuse vastuväite esitamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 76 ja 78)

2.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue, millega taotletakse sellise tegevusega tekitatud kahju hüvitamist, millel ei ole seost otsuste tegemisega

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Tähtaeg – Institutsioonile esitatud hüvitisnõue – Mõistliku tähtaja järgimine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 46; personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1)

4.      Ametnikud – Hagi – Mittetähtaegselt esitatud tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue – Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud tähtaegade ennistamine – Puudumine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

5.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Autonoomsus tühistamishagi suhtes

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Isegi, kui Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 alusel on kostja esitanud eraldi dokumendiga vastuvõetamatuse vastuväite ning hageja on selle vastuväite kohta esitanud oma märkused, on Avaliku Teenistuse Kohtul juhul, kui hagi on ilmselgelt vastuvõetamatu, õigus anda nimetatud kodukorra artikli 76 alusel määrus.

(vt punkt 14)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 30. oktoober 2008, liidetud kohtuasjad F‑48/08 ja F‑48/08 AJ: Ortega Serrano vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 23, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtusse, kohtuasi T‑583/08 P).

2.      Psühholoogilisel ahistamisel ei ole seost otsuste tegemisega. Sellise tegevuse eest, millel ei ole seost otsuste tegemisega, kahju hüvitamist nõudev ametnik peab seega esitama personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel taotluse. Selle taotluse otseselt või vaikimisi tagasilükkamise puhul on tegemist huve kahjustava otsusega, mille peale võib esitada kaebuse, ning alles pärast kaebuse otseselt või vaikimisi rahuldamata jätmist võib esitada hagi Avaliku Teenistuse Kohtule.

(vt punktid 22, 26 ja 27)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 25. september 1991, kohtuasi T‑5/90: Marcato vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑731, punktid 49 ja 50); 28. juuni 1996, kohtuasi T‑500/93: Y vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1996, lk I‑A‑335 ja II‑977, punktid 64 ja 66).

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. veebruar 2007, kohtuasi F‑42/05: Rossi Ferreras vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 58–61).

3.      Sellise tegevusega, millel ei ole seost otsuste tegemisega, tekitatud kahju hüvitamise nõuded tuleb esitada mõistliku tähtaja jooksul ajast, mil hageja sai teada kaevatavast olukorrast, isegi kui personalieeskirjade artikli 90 lõikes 1 ei ole kehtestatud ühtegi kahju hüvitamise nõude esitamise tähtaega. Mõistliku tähtaja järgimist nõutakse kõigil õigusaktides otseselt sätestamata juhtudel, kui õiguskindluse põhimõtte või õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega ei sobi kokku see, kui olemasolevate õigussuhete stabiilsust ohustades ei ole liidu institutsioonide ning füüsiliste ja juriidiliste isikute toimingutele seatud mingeid ajalisi piiranguid. Vastutusega seotud hagides, mis võivad liidu jaoks kaasa tuua rahalisi kohustusi, tuleneb mõistliku tähtaja järgimine hüvitamisnõude esitamisel vajadusest kaitsta eelarvevahendeid ning konkreetselt väljendub see lepinguvälise vastutusega seotud hagide puhul Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 46 ette nähtud viieaastases aegumistähtajas.

Tähtaja mõistlikkust tuleb hinnata konkreetse kohtuasja asjaolude alusel ning eelkõige lähtuvalt vaidluse olulisusest asjaomase isiku jaoks, kohtuasja keerukusest ning poolte käitumisest.

(vt punktid 35, 37 ja 38)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 5. oktoober 2004, kohtuasi T‑45/01: Sanders jt vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3315, punktid 59 ja 67 lõpp); 5. oktoober 2004, kohtuasi T‑144/02: Eagle jt vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3381, punktid 65 ja 66).

Avaliku Teenistuse Kohus: 4. november 2008, kohtuasi F‑87/07: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 27, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtusse, kohtuasi T‑16/09 P).

4.      Ametnik, kes on jätnud personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 määratud tähtaegade jooksul esitamata tühistamishagi teda väidetavalt kahjustava meetme peale, ei saa asjaomase akti tekitatud kahju hüvitamise nõude kaudu seda korvata ning kasutada nii uusi hagi esitamise tähtaegu.

(vt punkt 27)

5.      Mis puudutab kahju hüvitamise nõude autonoomsust tühistamishagi suhtes, siis ametnik võib esitada eraldi hagi isikut kahjustava meetme õigusvastasusest tuleneva kahju hüvitamiseks, kui ta on esitanud tähtaegselt tühistamishagi selle meetme peale. Kui ametnik valib selle tee, peab ta esitama kahju hüvitamise nõude siiski mõistliku tähtaja jooksul.

(vt punkt 36)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. veebruar 2007, kohtuasi F‑125/05: Tsarnavas vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 76–78).