30.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/27


11. novembril 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-441/09)

2010/C 24/50

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja B.-R. Killmann)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Austria Vabariik kohaldab teatavate elusloomade, eelkõige hobuste, mida ei kasutata toiduainete või sööda valmistamiseks, tarnetele, impordile ja ühendusesisesele soetamisele vähendatud käibemaksumäära, on Poola Vabariik rikkunud direktiivi 2006/112/EÜ (1) artiklitest 96 ja 98 koostoimes III lisaga tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon on seisukohal, et Austria käibemaksuõigus on vastuolus direktiivi 2006/112/EÜ artiklitega 96 ja 98 koostoimes III lisaga, kuna Austria kohaldab vähendatud käibemaksumäära teatavate elusloomade (eelkõige hobuste) tarnetele ka siis, kui need loomad ei ole ette nähtud toiduainete valmistamiseks.

Mõiste „elusloomad” direktiivi III lisa punktis 1 ei ole komisjoni arvates iseseisev kategooria, vaid hõlmab üksnes selliseid loomi, mis on tavaliselt ette nähtud kasutamiseks toiduainete ja sööda valmistamisel. Komisjon leiab, et seda tõlgendust toetavad selle sätte hispaania-, prantsus-, inglis-, itaalia-, hollandi-, portugali- ja rootsikeelne versioon. Lisaks tuleb väljakujunenud kohtupraktika kohaselt seda sätet selle erandliku laadi tõttu tõlgendada kitsalt.

Komisjon lisab, et iseäranis loomade puhul, mis kuuluvad hobuslaste perekonda, on ilmne, et neid kasutatakse eeskätt veoloomadena ja ratsutamisel (mitte aga toiduainete või söödana).


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).