7.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 267/29


Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) 20. juulil 2009 — T-Mobile (UK) Ltd versus The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Kohtuasi C-276/09)

2009/C 267/52

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: T-Mobile (UK) Ltd

Vastustaja: The& Commissioners for Her Majesty's Revenue Customs

Eelotsuse küsimused

1.

Millised tunnused on maksuvabal teenusel, mille „tulemusel […] toimu[b] raha ülekandmine ning millega kaasne[b] õigusliku ja finantsolukorra muutumine”?

Täpsemalt:

a)

Kas kõnealust maksuvabastust saab kohaldada teenustele, mida muidu ei peaks osutama ükski finantsasutus, mis i) debiteerib ühte kontot, ii) krediteerib vastavalt teist kontot või iii) täidab mingit vahepealset ülesannet i) ja ii) ülesande vahel?

b)

Kas kõnealust maksuvabastust saab kohaldada teenustele, mis ei sisalda ühe konto debiteerimist ja teise konto vastavat krediteerimist, kuid mida võib — kui selle tulemuseks on rahaülekanne — tagantjärele pidada selle ülekande põhjuseks?

2.

Kas kuuenda direktiivi (1) artikli 13 B osa punkti d alapunktis 3 sätestatud „maksete [või] ülekannete[ga.] seotud tehingu[te]” maksuvabastust saab kohaldada sellistele krediit- ja deebetkaardimaksete vastuvõtmise ja töötlemise teenustele, mida maksumaksja käesoleval juhul osutas? Täpsemalt, kas need teenused kuuluvad artikli 13 B osa punkti d alapunkti 3 kohaldamisalasse, kui see, et maksumaksja edastab iga päeva lõpus arveldusfailid, toob automaatselt kaasa kliendi konto debiteerimise ja maksumaksja konto krediteerimise?

3.

Kas vastus küsimusele nr 2 sõltub sellest, kas maksumaksja hangib andmete edastamiseks autoriseerimiskoodid ise või oma kaarti aktsepteeriva panga vahendusel?

4.

Kas kuuenda direktiivi artikli 13 B osa punkti d alapunktis 1 sätestatud „krediidi vahendamise” maksuvabastust saab kohaldada sellistele teenustele, nagu maksumaksja käesolevas asjas krediitkaardimaksetega seoses osutab, kui selliste teenuste tulemusel debiteeritakse kliendi krediitkaardikontot lisakrediidi võrra?

5.

Kas „maksete [või] ülekannete[ga.] seotud tehingu[te]” maksuvabastust saab kohaldada sellistele kolmandatest isikutest agentide vahendusel tehtud maksete võimaldamise ja töötlemise teenustele, nagu maksumaksja osutab käesolevas asjas postkontorite ja PayPointi kaudu?

6.

Kas „maksete [või] ülekannete[ga...] seotud tehingu[te]” maksuvabastust saab kohaldada maksumaksjale või tema agendile saadetud tšekiga tehtud maksete vastuvõtmise ja töötlemise teenustele, kui neid makseid peavad töötlema maksumaksja ja tema pank?

7.

Kas „maksete [või] ülekannete[ga.] seotud tehingu[te]” maksuvabastust saab kohaldada sellistele pangakontoris tehtavate ja pangasüsteemi kaudu maksumaksja pangakontole krediteeritavate maksete vastuvõtmise ja töötlemise teenustele, nagu maksumaksja käesolevas asjas osutab?

8.

Milliseid tegureid tuleb arvesse võtta, kui otsustatakse, kas tasu (nagu käesolevas asjas maksekäsitlustasu), mida maksumaksja võtab oma kliendilt seoses makseviisiga, mille klient on maksumaksjale tasumiseks valinud ning mis on lepingus eraldi sätestatud ja klientidele esitatud arvetel eraldi märgitud, on käibemaksu kohaldamise seisukohast eraldiseisev teenus?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).