15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/2


Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Madalmaad) 4. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag ja F. Pals versus College van gedeputeerde Staten van Groningen, asjast huvitatud kolmas isik: RWE Power AG

(Kohtuasi C-165/09)

2009/C 193/02

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag ja F. Pals

Vastustaja: College van gedeputeerde Staten van Groningen

Asjast huvitatud kolmas isik: RWE Power AG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga kooskõlas oleva tõlgendamise kohustus tähendab seda, et Wet milieubeheer’i ülevõetud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivist 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (1) (praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (2)), saab ja tuleb tõlgendada nii, et keskkonnaõigusliku loa taotluse üle otsustamisel tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (3) (edaspidi „direktiiv 2001/81/EÜ”) sätestatud SO2 siseriiklike heitkoguste ülemmäärasid täies ulatuses arvesse võtta, eelkõige osas, kus on tegemist direktiivi 96/61 artikli 9 lõikest 4 (praegu direktiiv 2008/1) tulenevate kohustustega?

2. a)

Kas liikmesriigi kohustus vältida selliste meetmete võtmist, mis võivad tõsiselt ohustada direktiivi eesmärkide saavutamist, kehtib ka ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 vastavalt direktiivi 2001/81/EÜ artikli 4 lõikele 1?

2. b)

Kas asjaomases ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 on asjaomasel liikmesriigil lisaks eelnimetatud hoidumiskohustusele või selle asemel tegutsemiskohustused juhul, kui selle perioodi möödudes on oht ületada või ületatakse direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikku SO2 heitkoguste ülemmäära?

2. c)

Kas küsimustele 2.a) ja 2.b) vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele, mis toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

3. a)

Kas liikmesriik peab küsimuses 2 nimetatud kohustuste alusel keelduma taotletava keskkonnaõigusliku loa andmisest või siduma selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega, kui ei ole tagatud, et käitis ei too kaasa siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamist või ületamise ohtu? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll sellisel ületamisel või ületamise ohu korral?

3. b)

Või tuleneb direktiivist 2001/81/EÜ, et liikmesriigil on kaalutlusõigus ka SO2 siseriiklike heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu korral, et saavutada selles direktiivis sätestatud eesmärk sel moel, et loa andmisest keeldumise või selle tingimustega või piirangutega sidumise asemel võtab liikmesriik teisi kompenseerivaid meetmeid?

4.

Kas juhul, kui liikmesriigil on küsimustes 2 ja 3 nimetatud kohustused, saab üksikisik siseriiklikus kohtus nõuda nende kohustuste täitmist?

5. a)

Kas üksikisik saab tugineda vahetult direktiivi 2001/81/EÜ artiklile 4?

5. b)

Kui see on nii, siis kas vahetu tuginemine on võimalik alates 27. novembrist 2002 või alles alates 31. detsembrist 2010? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

6.

Kas juhul, kui keskkonnaõigusliku loa andmine ja/või muu meede toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, saab üksikisik selle direktiivi artiklist 4

a)

tuletada üldise õiguse nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks meetmed, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, meetmeid, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni;

b)

tuletada konkreetseid õigusi nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks spetsiaalsed konkreetse käitisega seotud meetmed — näiteks keelduks loa andmisest või seoks selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega —, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, spetsiaalsed meetmed, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni?

c)

Kas küsimustele 6 a) ja 6 b) vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll heitkoguste ületamisel või ületamise ohu korral?


(1)  Nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, lk 26; ELT eriväljaanne 15/03, lk 80).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, lk 8).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, lk 22; ELT eriväljaanne 15/06, lk 320).