18.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 167/3


Eelotsusetaotlus, mille esitas Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Hispaania) 28. aprillil 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) versus Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe jt ja Ministerio Fiscal

(Kohtuasi C-151/09)

2009/C 167/05

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Kostja: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe jt ja Ministerio Fiscal

Eelotsuse küsimus

Kas 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ (1) artikli 6 lõikes 1 sätestatud iseseisvuse säilimise tingimus on täidetud faktilises olukorras (nagu põhikohtuasjas), kus pärast seda, kui omavalitsus taastas mitmete avalike teenuste osutamise, võttis nimetatud omavalitsus töötajad, kes kuulusid kuni selle ajani neid munitsipaalteenuseid osutanud ettevõtjate personali hulka, üle ja lisas nad oma personali hulka, aga need on (eranditult) samad töötajad, kes töötavad edasi samadel töökohtadel ja samades ametiülesannetes, mis enne nimetatud teenuste osutamise taastamist, samades töö tegemise kohtades ja samade otseste ülemuste (hierarhilised ülemused) alluvuses, ilma sisuliste muutusteta töötingimustes, ja ainus erinevus on, et nüüd on nende kõige kõrgemad ülemused (kes asuvad hierarhias eelmistest ülemustest kõrgemal) vastavad rahva poolt valitud pädevad isikud (volikogude liikmed või linnapea)?


(1)  Nõukogu direktiiv ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04. lk 98).