20.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/33


27. aprillil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-149/09)

2009/C 141/60

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Dejmek ja J. Sénéchal)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole määratud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 2006/68/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas, (1) täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2006/68/EÜ siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 15. aprillil 2008. Kostja ei ole käesoleva hagi esitamise kuupäevaks veel direktiivi ülevõtmiseks vajalikke meetmeid vastu võtnud või vähemalt ei ole neist meetmetest komisjonile teatanud.


(1)  ELT L 264, lk 32.