Keywords
Subject of the case
Resolutiivosa

Keywords

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi

Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt

Arvesse võetav olukord

Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/88) (vt punktid 7

10)

Subject of the case

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 1 lõike 3 ja nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197), artikli 18 punkti a – mille kehtivuse säilitas direktiivi 2003/88 artikli 27 lõige 1, mida tuleb lugeda koostoimes selle sama direktiivi I lisa B osaga – rikkumine – Riigiasutuste mittetsiviiltöötajad.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta seoses riigiasutuste mittetsiviiltöötajatega, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artikli 1 lõikest 3.

2. Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.