Euroopa Kohtu (viies koda) 20. mai 2010. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania

(kohtuasi C‑158/09)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2003/88/EÜ – Tööaja korraldus – Riigiasutuste muud töötajad kui tsiviiltöötajad – Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine

Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/88) (vt punktid 7–10)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 1 lõike 3 ja nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197), artikli 18 punkti a – mille kehtivuse säilitas direktiivi 2003/88 artikli 27 lõige 1, mida tuleb lugeda koostoimes selle sama direktiivi I lisa B osaga – rikkumine – Riigiasutuste mittetsiviiltöötajad.

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta seoses riigiasutuste mittetsiviiltöötajatega, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artikli 1 lõikest 3.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.