Keywords
Summary

Keywords

1. Põhiõigused – Eraelu austamine – Isikuandmete kaitse – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8 – Kohaldamisala

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8)

2. Põhiõigused – Eraelu austamine – Isikuandmete kaitse – Piirangud – Tingimused

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 7, 8 ja artikli 52 lõige 1)

3. Põllumajandus – Ühine põllumajanduspoliitika – Rahastamine EAGF-i ja EAFRD poolt – Määrused nr 1290/2005 ja nr 259/2008 – EAGF-ist või EAFRD-st toetust saanud füüsilisi isikuid puudutavate isikuandmete kohustuslik avaldamine

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 7 ja 8; nõukogu määrus nr 1290/2005, artikli 42 punkt 8b ja artikkel 44a; komisjoni määrus nr 259/2008)

4. Eelotsuse küsimused – Kehtivuse hindamine – EAGF-ist või EAFRD-st toetust saanud füüsilisi isikuid puudutavate isikuandmete kohustusliku avaldamise ette näinud määruste kehtetuse tuvastamine – Mõju – Ajaline piiramine

(ELTL artikli 264 teine lõik ja ELTL artikkel 267)

5. Õigusaktide ühtlustamine – Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Järelevalveasutustele teatamise kohustus – Erand

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 18 lõike 2 teine taane)

6. Õigusaktide ühtlustamine – Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46 – Eelkontroll

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikkel 20)

Summary

1. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7 ja 8 tunnustatud õigus eraelu puutumatusele isikuandmete töötlemisel puudutab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Juriidilised isikud saavad harta artiklitele 7 ja 8 tugineda ainult siis, kui juriidilise isiku ametliku nime kaudu on võimalik tuvastada üks või mitu füüsilist isikut. Nii on see juhul, kui seltsingu ametliku nime järgi on seltsinglased otseselt tuvastatavad.

(vt punktid 52–54)

2. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõike 1 kohaselt võib niisuguste õiguste kasutamise suhtes, nagu harta artiklites 7 ja 8 ette nähtud õigused, seada piiranguid, tingimusel et piirangud nähakse ette seadusega ning need arvestavad nimetatud õiguste ja vabaduste olemust ning on proportsionaalsuse põhimõtet järgides vajalikud ja vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi. Mainitud piirangud, mida võib õiguspäraselt seada isikuandmete kaitse õigusele, vastavad piirangutele, mis on Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 8 raames lubatavad.

(vt punktid 52, 65)

3. Määruse nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (muudetud määrusega nr 1437/2007) artikli 42 punkt 8b ja artikkel 44a ning määrus nr 259/2008, milles sätestatakse määruse nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega, on kehtetud osas, milles need näevad EAGF-ist ja EAFRD-st toetust saanud füüsiliste isikute puhul ette iga toetusesaaja isikuandmete avaldamise, tegemata vahet asjassepuutuvate kriteeriumide alusel, nagu toetuse saamise ajavahemikud, toetuse sagedus või liik ja tähtsus.

Summad, mida toetusesaajad EAGF‑ist ja EAFRD‑st saavad, moodustavad sageli olulise osa nende sissetulekutest ning toetusesaajaid ja neile makstud summasid puudutavate isikuandmete avaldamine veebisaidil on seetõttu, et andmed muutuvad kolmandatele isikutele kättesaadavaks, sekkumine toetusesaajate eraellu Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 7 mõttes. Seejuures ei ole tähtsust asjaolul, et avaldatud andmed seonduvad kutsealase tegevusega. Pealegi on määruse nr 1290/2005 artiklis 44a ja määruses nr 259/2008 ette nähtud avaldamise näol tegemist harta artikli 8 lõike 2 kohaldamisalasse kuuluva isikuandmete töötlemisega. Asjaolu, et toetusesaajaid teavitati neid puudutavate andmete kohustuslikust avaldamisest, ei sea nende eraellu sekkumist kahtluse alla, kuna määruse nr 1290/2005 artikli 42 punkt 8b ja määruse nr 259/2008 artikli 4 lõige 1, mis piirduvad sätestamisega, et enne toetusesaajaid puudutavate andmete avaldamist teavitatakse neid sellest, ei püüa seada nende sätetega ette nähtavat isikuandmete töötlemist sõltuvusse toetusesaajate nõusolekust.

Niisugune sekkumine ei ole Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõike 1 alusel õigustatud. Kuigi demokraatlikus ühiskonnas on maksumaksjatel kahtlemata õigus olla informeeritud avaliku sektori rahaliste vahendite kasutamisest, eeldas erinevate huvide tasakaalustatud kaalumine siiski seda, et enne kõnesolevate sätete vastuvõtmist oleksid asjassepuutuvad institutsioonid kontrollinud, kas igas liikmesriigis konkreetsel vabalt kasutataval veebisaidil isikuandmete avaldamine – tegemata vahet toetuste kestuse, sageduse või liigi ja tähtsuse järgi – kõigi toetusesaajate kohta ja täpsete summade kohta, mida igaüks neist EAGF-ist ja EAFRD-st sai, ei lähe kaugemale sellest, mis on taotletavate õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks vajalik, arvestades eelkõige sellise avaldamisega harta artiklites 7 ja 8 ette nähtud õiguste riivamist. Läbipaistvuse eesmärki ei saa isikuandmete kaitse õigusele automaatselt eelistada, isegi kui mängus on olulised majandushuvid. Kuna ei ole ilmne, et institutsioonid oleksid tasakaalustatult kaalunud ühelt poolt määruse nr 1290/2005 artikli 44a ja määruse nr 259/2008 eesmärke ning teiselt poolt harta artiklitega 7 ja 8 tunnustatud füüsiliste isikute õigusi – võttes arvesse asjaolu, et isikuandmete kaitse erandite ja piirangute puhul tuleb piirduda rangelt vajalikuga ning et mõeldavad on kõnesolevat füüsiliste isikute põhiõigust vähem riivavad meetmed, mis siiski aitaksid saavutada liidu regulatsiooni eesmärki – on nõukogu ja komisjon, nähes ette kohustuse avaldada kõigi EAGF-ist ja EAFRD-st toetust saanud füüsiliste isikute nimed ja täpsed toetusesummad, ületanud piire, mida nõuab proportsionaalsuse põhimõtte järgimine.

Seevastu mis puudutab EAGF-ist ja EAFRD-st toetust saavaid juriidilisi isikuid, niivõrd kuivõrd nad saavad tugineda harta artiklitega 7 ja 8 tunnustatud õigustele, siis tuleb asuda seisukohale, et avaldamiskohustus, mis tuleneb määruse nr 1290/2005 artikli 42 punktist 8b ja artiklist 44a ning määrusest nr 259/2008, ei ületa piire, mida nõuab proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. Isikuandmete kaitse õiguse riive raskus on juriidiliste ja füüsiliste isikute puhul erinev. Juriidilistel isikutel juba on suurem kohustus avaldada enda kohta andmeid. Pädevate siseriiklike asutuste kohustus uurida enne kõnesolevate andmete avaldamist iga EAGF-ist ja EAFRD‑st toetust saanud juriidilise isiku puhul, kas tema nime alusel on tuvastatavad füüsilised isikud, paneks pealegi neile asutustele ebamõistlikult suure halduskoormuse.

(vt punktid 58–61, 63, 65, 79, 85–87, 89, 92, resolutsiooni punkt 1)

4. Kui see on õiguskindlusest lähtuvatel kaalutlustel õigustatud, on Euroopa Kohtul ELTL artikli 264 teise lõigu kohaselt – mida kohaldatakse analoogia alusel ka eelotsusetaotlustele seoses liidu õigusaktide kehtivuse hindamisega ELTL artikli 267 alusel – kaalutlusõigus igal konkreetsel juhul märkida, milliseid käsitletava akti tagajärgi loetakse kehtivaks.

Kohtuotsuse raames, millega tuvastatakse määruse nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (muudetud määrusega nr 1437/2007) artikli 42 punkti 8b ja artikli 44a ning määruse nr 259/2008 (milles sätestatakse määruse nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega) kehtetus ning võttes arvesse kehtivaks peetud regulatsiooni alusel toimunud avaldamiste suurt arvu liikmesriikides, ei võimalda asjassepuutuvate sätete kehtetus seada kahtluse alla tagajärgi, mis olid EAGF-ist ja EAFRD-st toetust saanute nimekirjade avaldamisel, mida tegid nende sätete alusel siseriiklikud ametiasutused enne kohtuotsuse kuulutamise kuupäeva.

(vt punktid 93, 94, resolutsiooni punkt 2)

5. Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 18 lõike 2 teist taanet tuleb tõlgendada nii, et see ei pane isikuandmete kaitsmisega tegelevale isikule kohustust pidada selles sättes ette nähtud registrit enne isikuandmete töötlemist, mis tuleneb määruse nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (muudetud määrusega nr 1437/2007) artikli 42 punktist 8b ja artiklis 44a ning määrusest nr 259/2008, milles sätestatakse määruse nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega.

(vt punkt 101, resolutsiooni punkt 3)

6. Direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et see ei kohusta liikmesriike allutama selles sättes ette nähtud eelkontrollile teabe avaldamist, mis tuleneb määruse nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (muudetud määrusega nr 1437/2007) artikli 42 punktist 8b ja artiklist 44a ning määrusest nr 259/2008, milles sätestatakse määruse nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega.

(vt punkt 108, resolutsiooni punkt 4)