12.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/7


Euroopa Kohtu (viies koda) 16. septembri 2010. aasta määrus — Dominio de la Vega, SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Ambrosio Velasco SA

(Kohtuasi C-459/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 8 lõike 1 punkt b - Ühenduse kujutismärgi DOMINIO DE LA VEGA registreerimise taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk PALACIO DE LA VEGA - Segiajamise tõenäosuse olemasolu ühes osas liidu territooriumist - Kaubamärkide vahelise sarnasuse hindamine - Domineeriv osa)

2011/C 80/12

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Dominio de la Vega, SL (esindajad: abogado E. Caballero Oliver ja abogado A. Sanz-Bermell y Martínez)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo), Ambrosio Velasco SA (esindaja: abogado E. Armijo Chávarri)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 16. septembri 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-458/07: Dominio de la Vega vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata kaebuse Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 3. oktoobri 2007. aasta otsuse peale (asi R 1431/2006-2), mis käsitleb Ambrosio Velasco, SA ja Dominio de la Vega, SL-i vahelist vastulausemenetlust

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Dominio de la Vega SL-lt.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.