26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik

(Kohtuasi C-351/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2000/60/EÜ - Artiklid 8 ja 15 - Maismaa pinnavee seisund - Seireprogrammide kehtestamine ja rakendamine - Tegemata jätmine - Seireprogrammide kohta koondaruannete esitamine - Tegemata jätmine)

2011/C 63/13

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Pardo Quintillán ja K. Xuereb)

Kostja: Malta Vabariik (esindajad:S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech ja Y.Rizzo)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275), artiklite 8 ja 15 rikkumine — Kohustus kehtestada ja rakendada maismaaveekogude seireprogramme — Kohustus esitada maismaaveekogude seireprogrammide koondaruandeid

Resolutsioon

1.

Kuna Malta Vabariik esiteks ei kehtestanud ning ei viinud ellu maismaa pinnavee seisundi seireprogramme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, artikli 8 lõigetele 1 ja 2, ning teiseks jättis esitamata maismaa pinnavee seisundi seireprogrammide koondaruanded vastavalt nimetatud direktiivi artikli 15 lõikele 2, on ta rikkunud direktiivi artiklitest 8 ja 15 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Malta Vabariigilt.


(1)  ELT C 267, 7.11.2009.