26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 63/4


Euroopa Kohtu (teine koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi (Austria) eelotsusetaotlus) — Ilonka Sayn-Wittgenstein versus Landeshauptmann von Wien

(Kohtuasi C-208/09) (1)

(Euroopa kodakondsus - Õigus liikmesriikides vabalt liikuda ja elada - Liikmesriigi põhiseaduse tasandil seadus aadliseisuse kaotamise kohta selles riigis - Selle riigi kodanikust täisealise isiku perekonnanimi, mis on saadud lapsendamise teel teises liikmesriigis, kus ta elab - Perekonnanime osaks olev aadlitiitel ja aadlipartikkel - Esimese liikmesriigi ametiasutuste poolt perekonnaseisuregistrisse kandmine - Kande parandamine ametiasutuste algatusel - Aadlitiitli ja aadlipartikli ärajätmine)

2011/C 63/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Kostja: Landeshauptmann von Wien

Ese

Eelotsusetaotlus — Verwaltungsgerichtshof — EÜ artikli 18 tõlgendamine — Liikmesriigi põhiseaduse tasandil seadus, mille ese on aadliseisuse kaotamine selles liikmesriigis ning mis keelab oma kodanikel kanda välisriikide aadlitiitleid — Liikmesriigi ametiasutuste keeldumine kandmast sünniregistrisse aadlitiitlit ja aadlipartiklit, mis on osa perekonnanimest, mille selle liikmesriigi täisealine kodanik on saanud teises liikmesriigis, kus ta elab, seoses lapsendamisega selle riigi kodaniku poolt

Resolutsioon

ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, et niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas võivad liikmesriigi ametiasutused keelduda tunnustamast kõnesoleva riigi kodaniku perekonnanime selle kõigis elementides, nagu see määrati kindlaks teises liikmesriigis, kus mainitud kodanik elab, sel ajal kui ta täisealisena lapsendati selle teise liikmesriigi kodaniku poolt, kui see perekonnanimi sisaldab aadlitiitlit, mis ei ole esimeses liikmesriigis konstitutsiooniõiguse kohaselt lubatud, tingimusel et ametiasutuste poolt sellega seoses võetud meetmed on avaliku korraga seonduvatel põhjustel õigustatud, st need on vajalikud huvide kaitseks, mille tagamine on meetmete eesmärk, ja need on õiguspäraselt taotletava eesmärgiga proportsionaalsed.


(1)  ELT C 193, 15.8.2009.