6.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 232/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. juuni 2011. aasta otsus (Euroopa koolide pretensioonide nõukogu eelotsusetaotlus) — Paul Miles jt versus Euroopa koolid

(Kohtuasi C-196/09) (1)

(Eelotsusetaotlus - Mõiste „liikmesriigi kohus” ELTL artikli 267 tähenduses - Euroopa koolide pretensioonide nõukogu - Euroopa koolidesse lähetatud õpetajate tasustamissüsteem - Naelsterlingi väärtuse vähenemise järel töötasu kohandamata jätmine - Kooskõla ELTL artiklitega 18 ja 45)

2011/C 232/06

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Euroopa koolide pretensioonide nõukogu

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Paul Miles, Robert Watson Mac Donald

Kostja: Euroopa koolid

Ese

Eelotsusetaotlus — Chambre de Recours des Écoles europénnes — EÜ artiklite 12, 39 ja 234 tõlgendamine — Mõiste „liikmesriigi kohus” EÜ artikli 234 tähenduses — Euroopa koolidesse lähetatud õpetajate tasustamise süsteem — Naelsterlingi väärtuse vähenemise järel töötasu kohandamata jätmine — Võrdse kohtlemise ja töötajate vaba liikumise põhimõtete rikkumine

Resolutsioon

Euroopa Kohtul puudub pädevus vastata Euroopa koolide pretensioonide nõukogu poolt esitatud eelotsusetaotlusele.


(1)  ELT C 193, 15.8.2009.