30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/47


13. juunil 2008 esitatud hagi — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwarzbräu (Alaska)

(Kohtuasi T-226/08)

(2008/C 223/83)

Hagiavaldus esitati saksa keeles

Pooled

Hageja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt P. Wadenbach)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksamaa)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 8. aprilli 2008. aasta otsus (toimiku number R 1124/2004-4);

Kustutada täielikult ühenduse kaubamärk nr 505 503 „Alaska” absoluutsete keeldumispõhjuste olemasolu tõttu;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt;

teise nõude teise võimalusena tühistada ühenduse kaubamärk nr 505 503 „Alaska” vähemasti järgmise kaupade osas: „Mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid”.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „Alaska” kaupadele klassis 32 (ühenduse kaubamärk nr 505 503).

Ühenduse kaubamärgi omanik: Schwarzbräu GmbH.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Hageja.

Tühistamisosakonna otsus: Rahuldada osaliselt asjaomase kaubamärgi tühistamise taotlus.

Apellatsioonikoja otsus: Tühistada vaidlustatud otsus ja lükata tagasi asjaomase kaubamärgi tühistamise taotlus.

Väited: Määruse (EÜ) nr 40/94 (1) artikli 7 lõike 1 punktide b, c ja g rikkumine.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).