30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/36


9. juulil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-306/08)

(2008/C 223/58)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A. Alcover San Pedro ja D. Kukovec)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik sõlmis integreeritud tegevuskava vastavalt 15. novembri seadusele 6/1994, mis reguleerib Valencia kommuunis arendustegevust, on Hispaania Kuningriik rikkunud nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivist 93/37/EMÜ (1), millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord, ning eriti selle direktiivi artiklist 1, artikli 6 lõikest 6, artiklitest 11 ja 12 ning II peatüki IV jaotisest (artiklid 24–29) tulenevaid kohustusi,

ning kuna Hispaania Kuningriik sõlmis integreeritud tegevuskava vastavalt Valencia arendusseadusele 16/2005, mida rakendati Valencia regiooni määrusega 67/2006, millega kehtestati linnaplaneeringu ja -halduse määrus, on Hispaania Kuningriik rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (2) ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, artiklitest 2, 6, 24, 30, artikli 31 lõike 4 punktist a, artikli 48 lõikest 2 ja artiklist 53 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon märgib, et integreeritud tegevuskava, mis on 15. novembri Valencia arendustegevuse seadusega 6/1994 („LRAU”) ja Valencia hilisema arendustegevuse seadusega 16/2005 („LUV”) kehtestatud linnaplaneeringu kava, sõlmimine on seotud ehitustööde riigihankelepingutega, mis tuleb sõlmida vastavalt direktiividele 93/37/EÜ ja 2004/18/EÜ. Teisisõnu, komisjon arvates on integreeritud tegevuskava näol tegemist kohalike omavalitsuste sõlmitud ehitustööde riigihankelepingutega, mis hõlmavad kohalike omavalitsuste valitud linnaarendajate poolt teostatavaid avaliku infrastruktuuri ehitustöid.

Komisjon leiab, et LUV rikub ühenduse riigihankedirektiive muu hulgas järgmistes aspektides: esimese pakkuja eelisseisund, pakkujate kogemus samalaadsetes lepingutes, esimese pakkuja pakkumusele tehtavad võimalikud alternatiivid, erinevuste korraldus, integreeritud tegevuskavade sõlmimise kriteeriumid, võimalus muuta lepingut pärast selle sõlmimist (nt võimalus tõsta arendustasusid) ning selliste juhtumite käsitlemine, mil pakkuja, kellega leping on sõlmitud, jätab selle osaliselt täitmata. Osad neist rikkumistest tulenevad nii LRAU-st kui LUV-st, osad üksnes LUV-st.


(1)  EÜT 1993, L 199, lk 54.

(2)  ELT 2004 L 134, lk 114.