30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/36


Leche Celta, SL-i 7. juulil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (kolmas koda) 23. aprilli 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-35/07: Leche Celta versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi C-300/08 P)

(2008/C 223/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Leche Celta, SL (esindajad: advokaadid J. Calderón Chavero ja T. Villate Consonni)

Teine menetluspool: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Celia SA

Apellandi nõuded

Tühistada Esimese Astme Kohtu (kolmas koda) 23. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-35/07, sedastades otseselt, et kaubamärgid CELIA ja CELTA ole segiaetavad;

mõista apellandi kohtukulud välja.

Väited ja peamised argumendid

Apelland vaidlustab sisuliselt hinnangut, mille Esimese Astme Kohus andis asjaomaste kaubamärkide sarnasusele. Viimase sõnul on kahe asjaomase kaubamärgi sarnasus selline, et asjaomane avalikkus ei tee neil vahet, seda enam, et tähistatavad kaubad on identsed. Esimese Astme Kohus tegi seega mitu kaalutlusviga, kui ta järeldas, et vastandatud tähiste verbaalne ja kontseptuaalne sarnasus on nõrgad.