30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/33


1. juulil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-289/08)

(2008/C 223/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Rozet ja A. Sipos)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna ei ole koostatud käitisevälise ohuolukorra lahendamise plaani vastavalt nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (1) artiklile 9, on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud selle direktiivi artikli 11 lõike 1 punktist c tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja sõnul on direktiivi 96/82/EÜ artikli 9 kohase käitisevälise ohuolukorra lahendamise plaani koostamine selle direktiivi üks põhinõudeid. Luksemburgi Suurhertsogiriik on rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi, kuna ei ole selliseid plaane koostanud tema territooriumil asuva kaheksa tegutseva asutuse kohta.


(1)  EÜT L 10, 1997, lk 13.