5.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 171/14


8. aprillil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Soome Vabariik

(Kohtuasi C-144/08)

(2008/C 171/24)

Kohtumenetluse keel: soome

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: I. Koskinen ja D. Triantafyllou)

Kostja: Soome Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Soome Vabariik kasutab teatavate transpordivahendite ajutise impordi korral võimaliku maksuvabastuse võimaldamisel mittetäielikku alalise elukoha mõistet, on Soome Vabariik jätnud täitmata nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiivi 83/182/EMÜ (1) ühest liikmesriigist teise ajutiselt imporditud teatavate transpordivahendite maksuvabastuse kohta ühenduses artikli 7 lõikest 1 tulenevad kohustused;

mõista kohtukulud välja Soome Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Seoses võimaliku maksuvabastuse võimaldamisega on direktiivi 83/182/EMÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud alaline elukoht, mille alusel määratakse see liikmesriik, kus transpordivahendile kohaldatakse ajutise impordi protseduuri ja see liikmesriik, kellel on kõnealuse transpordivahendi maksustamise õigus. Direktiivi 83/182/EMÜ artikli 7 lõige 1 näeb ette teatavad erandid reeglist, mille kohaselt tähendab alaline elukoht kohta, kus isik tavaliselt elab kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva. Eelkõige täpsustab artikli 7 lõike 1 teine lõik, et kui isiku tööalased ja isiklikud sidemed on eri kohtades ning ta elab seetõttu järgemööda kahes või enamas liikmesriigis asuvates eri kohtades, loetakse tema alaliseks elukohaks isiklike sidemetega seotud kohta, kui ta sinna korrapäraselt tagasi pöördub. Otsesõnu on siiski täpsustatud, et viimati nimetatud tingimus ei pea olema täidetud, kui isik elab liikmesriigis kindla kestusega ülesande täitmiseks.

Soome õigus näeb sellise korrapärase tagasipöördumise tingimuse ette ka sel juhul, kui isik elab liikmesriigis kindla kestusega ülesande täitmiseks. Seega ei ole Soome direktiivi 83/182/EMÜ artikli 7 lõiget 1 nõuetekohaselt siseriiklikku õigusesse üle võtnud.


(1)  EÜT L 105, lk 59, ELT eriväljaanne 09/01, lk 112.