18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/5


Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Leedu Vabriik

(Kohtuasi C-350/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - 2003. aasta ühinemisakt - Ühinevate riikide kohustused - Ühenduse acquis - Direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2003/63/EÜ - Määrus (EMÜ) nr 2309/93 ja määrus (EÜ) nr 726/2004 - Inimtervishoius kasutatavad ravimid - Biotehnoloogia abil saadud sarnased biopreparaadid - Enne ühinemist antud siseriiklik müügiluba)

2010/C 346/07

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Steiblytė ja M. Šimerdová)

Kostja: Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja R. Mackevičienė)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69) (muudetud komisjoni 25. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/63/EÜ), nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93, milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 214, lk 1; ELT eriväljaanne 13/12, lk 151) artikli 3 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, lk 1; ELT eriväljaanne 13/34, lk 229), artikli 3 lõike 1 rikkumine — Sarnase biopreparaadi „Grasalva” siseriikliku müügiloa jõusse jätmine

Resolutsioon

1.

Leedu Vabariik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (muudetud komisjoni 25. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/63/EÜ) artikli 6 lõikest 1; nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93, milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet artikli 3 lõikest 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet artikli 3 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, kuna ta jättis ravimi Grasalva siseriikliku müügiloa jõusse.

2.

Mõista kohtukulud välja Leedu Vabariigilt.


(1)  ELT C 247, 27.9.2008.