20.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/19


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 23. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-321/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 205/29/EÜ - Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad siseturul - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 141/31

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: W. Wils ja E. Adsera Ribera)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: B. Plaza Cruz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT L 149, lk 22), täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutiivosa

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv), täitmiseks, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.