7.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 267/20


Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. septembri 2009. aasta otsus (Juzgado de lo Social de Madridi (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Francisco Vicente Pereda versus Madrid Movilidad SA

(Kohtuasi C-277/08) (1)

(Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Õigus iga-aastasele tasulisele puhkusele - Haiguspuhkus - Haiguspuhkuse kokkulangemine iga-aastase puhkusega - Õigus saada iga-aastast puhkust muul ajal)

2009/C 267/35

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Francisco Vicente Pereda

Kostja: Madrid Movilidad SA

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Juzgado de lo Social de Madrid — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (EÜT L 299, lk 19; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 7 lõike 1 tõlgendamine — Töötaja, kes on ettevõtja poolt kindlaks määratud põhipuhkuse ajal ajutiselt töövõimetu enne põhipuhkust toimunud tööõnnetuse tõttu — Töötaja õigus võtta põhipuhkust muul ajal

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid või kollektiivlepingud, millega on ette nähtud, et töötajal, kes on oma tööandjaks oleva ettevõtte puhkuste kalendris kindlaksmääratud iga-aastase puhkuse perioodil haiguspuhkusel, ei ole pärast tööle naasmist õigust saada iga-aastast puhkust muul ajal peale esialgselt kindlaksmääratud perioodi, sh vajaduse korral ka väljaspool asjassepuutuvat puhkuseaastat.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.