26.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/49


29. novembril 2007 esitatud hagi — Prantsusmaa versus komisjon

(Kohtuasi T-432/07)

(2008/C 22/92)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja A.-L. During)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta otsus 2007/647/EÜ, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (1), kuivõrd sellega välistatakse teatavad kulutused, mida hageja on teinud 2003. ja 2004. eelarveaastal puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide heaks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub vaidlustatud otsuse tühistada motiivil, et komisjon tõlgendas ja kohaldas nõukogu määruse nr 2200/96 (2) artiklit 11 vääralt, kui ta leidis, et Prantsuse valitsus ei ole täitnud selles artiklis ette nähtud tingimusi puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide tunnustamiseks.


(1)  Teatavaks tehtud numbri K(2007) 4477 all; ELT L 261, lk 28.

(2)  Nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, lk 1; ELT eriväljaanne 03/20, lk 55).