Esimese Astme Kohtu (kaheksas koda) 26. novembri 2008. aasta otsus – New Look vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (NEW LOOK)

(kohtuasi T-435/07)

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse sõnamärgi NEW LOOK taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõige 3

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärgid, millel puudub eristusvõime (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 7 lõige 3) (vt punktid 18, 23–26)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta (asi R 670/2007‑2) otsuse peale, mis puudutab sõnalise tähise NEW LOOK registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Kohtuasja asjaolud

Ühenduse kaubamärgi taotleja:

New Look Ltd

Asjaomane ühenduse kaubamärk:

sõnamärk NEW LOOK kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 ja 35 – taotlus nr 2932606

Kontrollija otsus:

keelduda registreerimisest

Apellatsioonikoja otsus:

jätta kaebus rahuldamata


Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata

2.

Mõista kohtukulud välja New Look Ltd’lt.