AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

10. november 2009

Kohtuasi F‑70/07

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Paralleelse hagi erand – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub muu hulgas kohustada komisjoni hüvitama kahju, mis hagejale tekkis seetõttu, et komisjon keeldus talle hüvitamast kohtukulusid, mis kohtuasjas T‑176/04 oli väidetavalt kantud.

Otsus: Jätta hagi esimene, teine, kolmas ja kuues nõue ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kummagi poole kanda nende kohtukulud, mis tekkisid hageja esitatud hagi esimese, teise, kolmanda ja kuuenda nõudega seoses, kaasa arvatud menetluse T‑176/04 DEP raames tekkinud kohtukulud.

Kokkuvõte

Menetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Ese

(EÜ artikkel 236; Esimese Astme Kodukord, artikli 92 lõige 1; personalieeskirjad, artikkel 91)

Seadusandja on kehtestanud kohtukulude kindlaksmääramise erimenetluse juhul, kui pooled vaidlevad hüvitamisele kuuluvate kohtukulude suuruse ja laadi üle pärast kohtuotsuse või –määruse tegemist, millega Esimese Astme Kohus vaidluse lahendas ja tegi otsuse kohtukulude kandmise kohta. Lisaks välistab erimenetlus, mis on Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 92 lõikes 1 kohtukulude kindlaksmääramiseks ette nähtud, samade summade või samal eesmärgil kulutatud summade nõudmise ühenduse lepinguvälise vastutuse hagis. Seega ei ole hagejal lubatud esitada EÜ artikli 236 ja personalieeskirjade artikli 91 alusel hagi, millel on tegelikult kohtukulude kindlaksmääramise taotlusega sama ese.

(vt punktid 16 ja 17)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 11. juuli 2007, kohtuasi T‑351/03: Schneider Electric vs. komisjon (EKL 2007, lk II‑2237, punkt 297)