4.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. veebruari 2009. aasta otsus (House of Lordsi (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Allianz SpA, endine Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA versus West Tankers Inc.

(Kohtuasi C-185/07) (1)

(Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamine ja täitmine - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohaldamisala - Liikmesriigi kohtu pädevus võtta vastu kohtumäärus, millega keelatakse poolel algatada või jätkata menetlust teise liikmesriigi kohtus, kuna nimetatud menetlus on vastuolus vahekohtu kokkuleppega - New Yorgi konventsioon)

(2009/C 82/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

House of Lords

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Allianz SpA, endine Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Kostja: West Tankers Inc.

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — House of Lords — Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) tõlgendamine — Liikmesriigi kohtu pädevus keelata poolel teise liikmesriigi kohtus kohtumenetluse algatamine või nõuda selle lõpetamist, kuna nimetatud menetlus on vastuolus vahekohtu kokkuleppega

Resolutiivosa

See, kui liikmesriigi kohus teeb kohtumääruse, mis keelab isikul algatada või jätkata menetlust teise liikmesriigi kohtus, põhjusel et selline menetlus rikub vahekohtukokkulepet, on vastuolus nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.


(1)  ELT C 155, 7.7.2007.