30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/11


Euroopa Kohtu (teine koda) 10. juuli 2008. aasta otsus (Arbeidshof te Brussel (Belgia) eelotsusetaotlus) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding versus Firma Feryn NV

(Kohtuasi C-54/07) (1)

(Direktiiv 2000/43/EÜ - Diskrimineerivad töötajate valikukriteeriumid - Tõendamiskohustus - Sanktsioonid)

(2008/C 223/17)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeidshof te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Kostja: Firma Feryn NV

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT L 180, lk 22; ELT eriväljaanne 20/01, lk 23), artikli 2 lõike 2 punkti a, artikli 8 lõike 1 ja artikli 15 tõlgendamine — Rassilise või etnilise päritolu tõttu otseselt diskrimineerivad töötajate valikukriteeriumid — Tõendamiskohustus — Siseriikliku kohtu hinnang ja tuvastamine — Siseriikliku kohtu kohustus lõpetada diskrimineerimine või selle kohustuse puudumine

Resolutiivosa

1.

Kui tööandja teatab avalikult, et ta ei võta tööle teatava etnilise või rassilise päritoluga töötajaid, on see töölevõtmisel otsene diskrimineerimine nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) artikli 2 lõike 2 punkti a tähenduses, kuna sellesisulised avaldused võivad mõningate kandidaatide töökohale kandideerimist tõsiselt pärssida ja takistada seega nende pääsemist tööturule.

2.

Avaldused, milles tööandja teatab tema poolt rakendatava töölevõtmise protsessi kohta, et ta ei võta tööle teatava etnilise või rassilise päritoluga töötajaid, on piisavad selleks, et eeldada direktiivi 2000/43 artikli 8 lõike 1 tähenduses otseselt diskrimineeriva töölevõtmise poliitika olemasolu. Seega peab asjaomane tööandja tõendama, et võrdse kohtlemise põhimõtet ei ole rikutud. Ta võib selleks tõendada, et ettevõtte tegelik töölevõtmise praktika nendele avaldustele ei vasta. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima, kas asjaomasele tööandjale süükspandud asjaolud on tuvastatud, ning hindama, kas tõendid, mis asjaomane tööandja on esitanud oma väidete kinnituseks selle kohta, et võrdse kohtlemise põhimõtet ei ole rikutud, on piisavad.

3.

Direktiivi 2000/43 artikli 15 kohaselt on nõutav, et eeskirjad sanktsioonide kohta, mida rakendatakse nimetatud direktiivi ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ka juhul, kui kannatanud isikut ei ole tuvastatud.


(1)  ELT C 82, 14.4.2007.