Esimese Astme Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2008. aasta otsus – Audi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Vorsprung durch Technik)

(kohtuasi T‑70/06)

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse sõnamärgi Vorsprung durch Technik taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b – Kontrollija otsus keelduda osaliselt kaubamärgi registreerimisest – Õigus olla ära kuulatud

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kaubamärgid, millel puudub eristusvõime (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 7 lõike 1 punkt b) (vt punktid 41–46)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. detsembri 2005. aasta otsuse (asi R 237/2005‑2) peale, millega jäeti osaliselt rahuldamata kaebus kontrollija otsuse peale keelduda registreerimast sõnamärki Vorsprung durch Technik klassidesse 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks.

Kohtuasja asjaolud

Ühenduse kaubamärgi taotleja:

Audi AG

Asjaomane ühenduse kaubamärk:

sõnamärk Vorsprung durch Technik klassidesse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks ‑ taotlus nr 3016292

Kontrollija otsus:

lükata taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus:

jätta kaebus osaliselt rahuldamata


Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Audi AG kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.