Üldkohtu (neljas koda) 16. novembri 2011. aasta otsus – Kendrion vs. komisjon

(kohtuasi T‑54/06)

Konkurents – Kartellikokkulepped – Tööstuslike kilekottide sektor – EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus – Majandusüksus – Solidaarvastutus – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Trahvid – 10% käibe ülempiir – Tegelik maksevõime

1.                     Konkurents – Ühenduse eeskirjad – Rikkumised – Süüks panemine – Emaettevõtja ja tütarettevõtjad – Majandusüksus – Hindamiskriteeriumid – Eeldus, et emaettevõtja avaldab tütarettevõtjatele otsustavat mõju, kui ta omab nende aktsia- või osakapitalis 100% osalust – Eeldust ümber lükata sooviva äriühingu tõendamiskohustused (EÜ artikli 81 lõige 1) (vt punktid 49–52, 65–67)

2.                     Konkurents – Trahvid – Hindamine ettevõtja individuaalse käitumise alusel Teise ettevõtja suhtes sanktsiooni kohaldamata jätmise mõju – Puudumine – (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2) (vt punktid 77 ja 78)

3.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Ülempiir – Väljaarvutamine – Arvesse võetav käive – Kõikide nende ettevõtjate kogukäive, kes moodustavad majandusüksuse, mis tegutseb ettevõtjana – Piirid (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2) (vt punktid 91 ja 92)

4.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Võrdse kohtlemise põhimõte – Maksimaalse summa kohaldamisest tulenevad erinevused ettevõtjate vahel – Lubatavus – Keeld määrata suuremat trahvi väikese või keskmise suurusega ettevõtjatele – Puudumine (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2) (vt punktid 106 ja 107, 110 ja 111, 149)

5.                     Tühistamishagi – Tühistamisotsus – Mõju – Komisjoni otsuse tühistamine, millega tuvastatakse konkurentsieeskirjade rikkumine – Mõju adressaatidele, kes ei ole hagi esitanud – Puudumine (EÜ artiklid 81, 230 ja 249) (vt punkt 119)

6.                     Menetlus – Hagiavaldus – Vorminõuded – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Samale kohtule teises kohtuasjas esitatud dokumentidele viitamise lubatavus – Oluline tingimus – Poolte kokkulangevus ja eriti hagejate kokkulangevus nendes kahes asjas – Võimalus heastada põhimõtte rikkumine esitades asjaomased väited repliigis – Puudumine (Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 21; Üldkohtu kodukord, artikli 44 lõige 1) (vt punktid 125–127)

7.                     Konkurents – Ühenduse eeskirjad – Rikkumised – Trahvid – Kindlaksmääramine – Kriteeriumid – Trahvide üldise taseme tõstmine – Lubatavus (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2) (vt punktid 133 ja 134)

8.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Kriteeriumid – Asjaomase ettevõtja kogukäive – Rikkumise esemeks olevatelt kaupadelt saadud käive – Vastastikuse käibe arvessevõtmine – Piirid (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2) (vt punktid 141–143)

9.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Kriteeriumid – Asjaomase ettevõtja rahaline olukord – Arvessevõtmine – Komisjoni kohustus küsida ettevõtja finantsolukorra kohta üksikasjalikku teavet – Puudumine (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2; komisjoni teatis 98/C 9/03, punkt 5b) (vt punktid 161–163, 165)

10.                     Konkurents – Trahvid – Summa – Kindlaksmääramine – Asjaomaste ettevõtjate jagunemine erinevatesse kategooriatesse – Tingimused (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikli 23 lõige 2; komisjoni teatis 98/C 9/03, punkt 1 A) (vt punktid 182 ja 183)

Ese

Nõue tühistada hagejat puudutavas osas komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4634 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (Juhtum COMP/F/38.354 – Tööstuslikud kotid) seoses tööstuslike kilekottide kartellikokkuleppega, ning nõue tühistada või teise võimalusena nõue vähendada hagejale määratud trahvisummat.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kendrion NV‑lt.