AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

4. november 2008

Kohtuasi F‑133/06

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Isiklike asjade tagastamise taotlus – Sellise kaebuse rahuldamata jätmise otsus, mis ei olnud esitatud ametniku emakeeles – Mittetähtaegselt esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige tühistada esiteks komisjoni otsuse, millega lükati tagasi hageja nõue tagastada talle tema tegelikku elukohta vara, mis oli varem jäetud hagejale antud ametikorterisse Angolas ja teiseks, nõue hüvitada tekitatud kahju.

Otsus: Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kohtukulud L. Marcuccio kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Tähtaeg – Tähtaja algus – Teatamine – Mõiste

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 3)

2.      Menetlus – Kohtukulud – Põhjendamatult või pahatahtlikult tekitatud kulud

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 87 lõike 3 teine lõik; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 122)

1.      Kaebuse rahuldamata jätmise otsusest teatamine keeles, mis ei ole ei ametniku emakeel ega keel, milles kaebus oli koostatud, on õiguspärane juhul, kui asjaomane isik on suuteline seda tõhusalt mõistma.

(vt punkt 42)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑118/99: Bonaiti Brighina vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑25 ja II‑97, punkt 17).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, liidetud kohtuasjad F‑51/05 ja F‑18/07: Duyster vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 57).

2.      Kui ametnik jätkas visalt administratsiooni takistamist, keeldudes koostööst temaga ning otsustas algatada menetluse ilma igasuguse põhjenduseta, tuleb kohaldada Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 3 teist lõiku, mida kohaldatakse mutatis mutandis Avaliku Teenistuse Kohtus menetluses olevatele kohtuasjadele enne viimati nimetatud kohtu enda kodukorra jõustumist 1. novembril 2007, ning mõista kõik kohtukulud välja ametnikult.

(vt punktid 55, 56 ja 58)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 17. mai 2006, kohtuasi T‑241/03: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑111 ja II‑A‑2‑517, punkt 65).

Avaliku Teenistuse Kohus: 6. detsember 2007, kohtuasi F‑40/06: Marcuccio vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑000 ja II‑A‑1‑000, punkt 50, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtusse, kohtuasi T‑46/08 P).