Euroopa Kohtu (teine koda) 2. aprilli 2009. aasta otsus – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret vs. nõukogu ja komisjon

(kohtuasi C‑255/06 P-REV)

Menetlus – Teistmisavaldus – Kodukorra artikli 119 alusel tehtud määrust puudutav avaldus – Tingimused – Apellatsioonkaebus – Uus asjaolu – Vastuvõetamatus

1.                     Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Avaldus, mis puudutab määrust, millega jäeti apellatsioonkaebus ilmselge vastuvõetamatuse ja põhjendamatuse tõttu läbi vaatamata – Vastuvõetavus (Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 119) (vt punkt 15)

2.                     Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Avalduse vastuvõetavuse tingimused – Uus asjaolu – Mõiste (Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44; Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 119) (vt punktid 16, 19 ja 20)

3.                     Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Avalduse vastuvõetavuse tingimused (Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 98 ja artikli 99 lõige 1) (vt punktid 22–24, 26)

Ese

Teistmisavaldus Euroopa Kohtu (teine koda) 5. juuli 2007. aasta määruse peale kohtuasjas C‑255/06 P – Esimese Astme Kohtu (viies koda) 30. märtsi 2006. aasta otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse kui osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu läbi vaatamata jätmine.

Resolutsioon

1.

Jätta Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ esitatud teistmisavaldus rahuldamata.

2.

Jätta kohtukulud Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ kanda.