Euroopa Kohtu (kolmas koda) 20. septembri 2007. aasta otsus – Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi C‑193/06 P)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Sõnalist osa „QUICKY” sisaldav kujutismärk – Varasemate siseriiklike sõnamärkide QUICKIES omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Igakülgne hindamine

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse või sarnase kaubamärgi omaniku vastulause (nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b) (vt punktid 34, 35, 46, 47, 76)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 22. veebruari 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑74/04: Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, menetlusse astuja: Quick restaurants SA, millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. detsembri 2003. aasta otsuse peale asjas R 922/2001-2, mis puudutab Société des produits Nestlé SA ja Quick restaurants SA vahelist vastulausemenetlust.

Resolutiivosa

1.

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 22. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas T‑74/04: Nestlé vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Quick (QUICKY), kuna Esimese Astme Kohus ei hinnanud vaidlusaluste märkide visuaalset sarnasust, tuginedes nende üldmuljele, ja rikkus seega nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b.

2.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Saata kohtuasi tagasi Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtusse.

4.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.