30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/9


Euroopa Kohtu (neljas koda) 10. juuli 2008. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-484/06) (1)

(Eelotsusetaotlus - Esimene ja kuues käibemaksudirektiiv - Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõte - Käibemaksusummade ümardamise eeskirjad - Tootepõhine ümardamine)

(2008/C 223/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Kostja: Staatssecretaris van Financiën

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hoge Raad der Nederlanden — Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artikli 11 A osa lõike 1 punkti a, artikli 22 lõike 3 punkti b esimese lause ja lõike 5 ning nõukogu 11. aprilli 1967. aasta esimese direktiivi 67/227/EMÜ kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 71, lk 1301; ELT eriväljaanne 09/01, lk 3) artikli 2 esimese ja teise lõigu tõlgendamine — Käibemaksusummade ümardamist reguleerivad õigusnormid

Resolutiivosa

1.

Kuna antud valdkonnas ühenduse õigusnormid puuduvad, on liikmesriikide ülesanne kindlaks määrata käibemaksusummade ümardamise eeskirjad ja meetodid, samas on need liikmesriigid kohustatud kindlaksmääramisel järgima ühenduse põhimõtteid, millel ühine maksusüsteem põhineb, eelkõige neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõtet.

2.

Ühenduse õigus ei sisalda käesoleval ajal ühtki konkreetset kohustust, mille kohaselt peavad liikmesriigid lubama maksukohustuslastel ümardada käibemaksusummat tootepõhiselt.


(1)  ELT C 20, 27.1.2007.