30.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 17. juuli 2008. aasta otsus (Eelotsusetaotlus, mille esitas Employment Tribunal — Ühendkuningriik) — S. Coleman versus Attridge Law, Steve Law

(Kohtuasi C-303/06) (1)

(Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Artikkel 1, artikli 2 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 3 ning artikli 3 lõike 1 punkt c - Otsene diskrimineerimine puude alusel - Puudega seotud ahistamine - Sellise töötaja töölt vabastamine, kes ise ei ole puudega, kuid kellel on puudega laps - Hõlmamine - Tõendamiskohustus)

(2008/C 223/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Employment Tribunal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: S. Coleman

Kostja: Attridge Law, Steve Law

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Employment Tribunal — 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79) artikli 1, artikli 2 punkti a ja artikli 3 tõlgendamine — Mõiste „puue” ulatus — Võimalus laiendada seda isikule, kes on otseselt seotud puudega isikuga ning keda selle seotuse tõttu diskrimineeriti — Töötaja, kes kasvatab üksi puudega last

Resolutiivosa

1.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, eelkõige selle artiklit 1 ning artikli 2 lõiget 1 ja lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et neis sätetes ette nähtud otsese diskrimineerimise keeld ei ole piiratud üksnes nende isikutega, kes ise on puudega. Kui tööandja kohtleb puudeta töötajat halvemini, kui on koheldud, koheldakse või võidakse kohelda teist töötajat samalaadses olukorras ning kui on tõendatud, et asjaomase töötaja halvema kohtlemise aluseks on see, et puue on tema lapsel, kellele ta tagab vajaliku hoolduse põhiosas ise, rikutakse sellise kohtlemisega kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud otsese diskrimineerimise keeldu.

2.

Direktiivi 2000/78, eelkõige selle artiklit 1 ning artikli 2 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et neis sätetes ette nähtud ahistamise keeld ei ole piiratud üksnes nende isikutega, kes on ise puudega. Kui on tõendatud, et töötaja suhtes, kellel endal puuet ei ole, esinenud ahistamiseks peetav soovimatu käitumine on seotud puudega, mis on tema lapsel, kellele ta tagab vajaliku hoolduse põhiosas ise, rikutakse sellise käitumisega kõnealuse direktiivi artikli 2 lõikes 3 sätestatud ahistamise keeldu.


(1)  ELT C 140, 23.06.2006.