11.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 260/3


Euroopa Kohtu (teine koda) 3. juuli 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-215/06) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiivi 85/337/EMÜ kohaldamisalasse kuuluvate projektide keskkonnamõju hindamata jätmine - Tagantjärele seadustamine)

(2008/C 260/03)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Lawunmi ja D. Recchia)

Kostja: Iirimaa (esindajad: D. O'Hagan, J. Connolly, SC, ja G. Simons, BL)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248) artiklid 2, 4 ja 5–10 — Meetmete võtmata jätmine selleks, et tagada direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate projektide keskkonnamõju hindamine

Resolutiivosa

1.

Kuna Iirimaa ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et:

nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, nii enne kui ka pärast nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiviga 97/11/EÜ muutmist kehtinud versioonis, kohaldamisalasse kuuluvate projektide osas kaalutaks enne projektide täielikku või osalist teostamist, kas on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine, ning et oma laadi, mahu või asukoha tõttu keskkonda oluliselt mõjutada võivate projektide osas viidaks läbi keskkonnamõju hindamine vastavalt direktiivi 85/337 artiklitetele 5–10, ja

enne teostuslubade andmist Derrybrien'is Galway krahvkonnas tuuleelektrijaama ehitamiseks ja sellega seotud tegevuseks ning samuti enne tööde teostamist oleks läbi viidud projekti keskkonnamõju hindamine vastavalt direktiivi 85/337, nii enne kui ka pärast direktiiviga 97/11 muutmist kehtinud versioonis, artiklitele 5–10, siis on Iirimaa rikkunud nimetatud direktiivi artiklitest 2, 4 ja 5–10 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Iirimaalt.


(1)  ELT C 178, 29.7.2006.