26.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. novembri 2007. aasta otsus — Rafael de Bustamante Tello versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-10/06 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ametnikud - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a teises taandes ette nähtud tingimus - Mõiste „teisele riigile tehtud töö’)

(2008/C 22/11)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Rafael de Bustamante Tello (esindajad: advokaadid R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez ja A. Sayagués Torres)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja D. Canga Fano)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2005. aasta otsuse peale kohtuasjas T-368/03: Bustamante Tello vs. nõukogu, millega jäeti rahuldamata nõukogu 28. juuli 2003. aasta otsuse, millega keelduti hagejale maksmast Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklis 4 ette nähtud kodumaalt lahkumise toetust ning sellega kaasnevaid toetusi, peale esitatud tühistamishagi

Resolutiivosa

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja R. de Bustamante Tellolt.


(1)  ELT C 60, 11.3.2006.