26.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/42


Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-308/05) (1)

(Struktuurifondid - Kaasfinantseerimine - Määrused (EÜ) nr 1260/1999 ja nr 448/2004 - Liikmesriigi ametiasutuste poolt riigiabi raames või seoses abi andmisega tehtud ettemaksete abikõlblikkuse tingimused - Tõendid toetussummade lõppsaajate poolt vahendite kasutamise kohta - Tühistamishagi - Vaidlustatav akt)

(2008/C 22/78)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia (esindajad: esialgu avvocato dello Stato A. Cingolo, hiljem avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Flynn ja M. Velardo, keda abistas advokaat G. Faedo)

Kohtuasja ese

Taotlus tühistada komisjoni 7. juuni 2005. aasta kirjas nr 5272, 8. juuni 2005. aasta kirjas nr 5453, 17. juuni 2005. aasta kirjades nr 5726 ja 5728 ning 23. juuni 2005. aasta kirjas nr 5952 väidetavalt sisalduvad otsused.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.


(1)  ELT C 257, 15.10.2005.