AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

3. mai 2007

Kohtuasi F-123/05

Jean-Marc Bracke

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Konkurss – Sisekonkurss – Vastuvõtutingimused – Konkursiteade – Teenistusstaaži puudutav tingimus – Ajutine personal – Personalieeskirjade artikkel 27 – Hea halduse põhimõte – Diskrimineerimiskeelu põhimõte

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles J.‑M. Bracke nõuab, et tühistataks ametisse nimetava asutuse 7. septembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus komisjoni 21. aprilli 2005. aasta otsuse peale, millega keelduti võtmast hagejat tööle katseajal oleva ametnikuna konkursi KOM/PC/04 tulemusena.

Otsus: Jätta hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Sisekonkursid – Vastuvõtutingimused

(Personalieeskirjad, artikli 27 esimene lõik ja artikli 29 lõige 1)

2.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Sõltumatus – Piirid

1.      Institutsioonidele konkursi korraldamisel ja eelkõige vastuvõtutingimuste kindlaksmääramisel kuuluvat kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas personalieeskirjade artikli 27 esimese lõigu ja artikli 29 lõike 1 imperatiivsete sätetega. Personalieeskirjade artikli 27 esimeses lõigus on imperatiivselt sätestatud mis tahes töölevõtmise eesmärk ja artikli 29 lõikes 1 on imperatiivselt kehtestatud menetlusraamistik, millest tuleb vabade ametikohtade täitmisel lähtuda. Kõnesolevat kaalutlusõigust tuleb järelikult alati teostada, lähtudes täidetava ametikohaga seotud nõuetest ja üldisemalt teenistuse huvidest.

Kui ametisse nimetav asutus nõuab sisekonkursile lubamise tingimusena, et isikul oleks viieaastane teenistusstaaž ametnikuna või muu teenistujana muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses, mille hulka ei arvata ajutise töötajana institutsioonides töötatud ajavahemikke, siis kohaldab ametisse nimetav asutus personalieeskirjade artikleid 27 ja 29 õigesti. Selline konkursile lubamise tingimus võimaldab lisaks kandidaatide töökogemuse olemasolule tagada selle, et nad on saanud näidata oma võimekust varasemate töösuhete raames, mis põhinesid personalieeskirjadel ja muude teenistujate teenistustingimustel, mis erinevad alluvussuhete, hindamise ja töödistsipliini osas ajutiste töötajate suhtes kohaldatavatest sätetest. Samuti ei riku see asutus võrdse kohtlemise põhimõtet, sest tema eesmärki arvestades ei ole ajutise töötajana töötanud isikud ja ametniku või muu teenistujana töötanud isikud sarnases olukorras.

(vt punktid 45, 46, 49–52 ja 56)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 21 november 2000, kohtuasi T‑214/99: Carrasco Benítez vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑257 ja II‑1169, punktid 53 ja 57); 13. detsember 2006, kohtuasi T‑173/05: Heus vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑329 ja II‑A‑2‑1695, punktid 37, 41, 42 ja 44).

2.      Ametisse nimetaval asutusel tuleb oma ülesandeid täites hoiduda õigusvastaste otsuste tegemisest. Ta ei peaks seega olema seotud konkursikomisjoni otsustega, mille õigusvastasus võib tagajärjena kaasa tuua ka tema enda otsuste õigusvastasuse. Kui konkursikomisjon lubab ekslikult kandidaadil konkursil osaleda ja kannab ta seejärel sobivate kandidaatide loetellu, tuleb ametisse nimetaval asutusel järelikult keelduda selle kandidaadi nimetamisest põhistatud otsusega, mis võimaldab ühenduste kohtul hinnata selle põhjendatust.

Ametisse nimetaval asutusel tuleb uurida konkursikomisjoni otsust kandidaadi konkursile lubamise kohta ainult juhul, kui tõusetub küsimus töölevõtmise tõhusast haldamisest ja mitte siis, kui konkursikomisjon edastab sobivate kandidaatide loetelu.

(vt punktid 64 ja 65)

Viited:

Euroopa Kohus: 23. oktoober 1986, kohtuasi 142/85: Schwiering vs. kontrollikoda (EKL 1986, lk 3177, punktid 19 ja 20).

Esimese Astme Kohus: 16. märts 2005, kohtuasi T‑329/03: Ricci vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑69 ja II‑315, punkt 35); 15. september 2005, kohtuasi T‑306/04: Luxem vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑263 ja II‑1209, punktid 23 ja 24).