Euroopa Kohtu (viies koda) 12. jaanuari 2006. aasta otsus – komisjon vs. Soome

(kohtuasi C-107/05)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiiv 2003/87/EÜ – Ettenähtud tähtaja jooksul ülevõtmata jätmine

Liikmesriigid – Kohustused – Direktiivide täitmine – Rikkumine, mida ei ole vaidlustatud (EÜ artikkel 226) (vt punkt 5)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Ettenähtud tähtaja jooksul ei ole üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, lk 32)

Resolutiivosa

1)

Kuna Soome Vabariik ei ole Ålandi piirkonna suhtes vastu võtnud õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, siis on Soome Vabariik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi.

2)

Mõista kohtukulud välja Soome Vabariigilt.