Euroopa Kohtu (teine koda) 12. jaanuari 2006. aasta otsus – komisjon vs. Hispaania

(kohtuasi C-132/04)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 89/391/EMÜ – Kohaldamisala – Riigiasutuste muud töötajad kui tsiviiltöötajad – Relvajõud ja politsei – Hõlmamine

1.                     Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiivi 89/391 töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (nõukogu direktiiv 89/391, artikli 2 lõiked 1 ja 2 ning artikkel 4) (vt punktid 22, 26, 40)

2.                     Institutsioonide aktid – Direktiivid – Rakendamine liikmesriikide poolt (EÜ artikli 249 kolmas lõik) (vt punkt 35)

3.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvessevõetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (EÜ artikkel 226) (vt punkt 37)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, lk 1) artikli 2 lõigete 1 ja 2 ning artikli 4 puudulik ülevõtmine – Riigiasutuste muud töötajad kui tsiviiltöötajad – Direktiivi 89/391 kohaldamisala

Resolutiivosa

1)

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole osas, mis puudutab riigiasutuste muid töötajaid kui tsiviiltöötajaid, oma õiguskorda täielikult üle võtnud nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta artikli 2 lõikeid 1 ja 2 ning artiklit 4, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud talle sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2)

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.